Personvern

Tilgang til WASA.COM-Nettsiden Medfører at Brukeren Aksepterer de Følgende Vilkår og Betingelser

Opphavsrett
Dokumentasjon, bilder, varemerker og andre publiserte og reproduserte materialer på denne nettsiden (heretter kalt “Siden”) tilhører Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, et italiensk selskap med bedriftssete i Parma, Via Mantova 166 (heretter kalt “Barilla”) og/eller deres datterselskaper eller holdingselskaper, eller de er lisensiert av tredjeparter til bruk for Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni og/eller andre datterselskaper eller morselskaper som tilhører Barilla Group, og disse kan ikke reproduseres, kopieres eller på annen måte mangfoldiggjøres.

Barillas ansvar
Barilla tar ikke ansvaret for innholdet som publiseres på denne Siden og for tredjeparters eventuelle bruk av den, eller for eventuelle forurensninger som følger av bruk, interkommunikasjon, nedlasting av datamaskinmateriell og -programvare fra denne Siden.
Barilla og deres datterselskaper eller morselskaper som tilhører Barilla Group skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader og/eller tap av noe slag som stammer fra bruk av Siden eller fra bruk av informasjon og/eller innhold som publiseres på Siden eller på andre nettsider som har lenker til Siden eller som en bruker på annet vis kan skaffe seg tilgang til via denne Siden.
Enhver informasjon som er stilt til rådighet av tredjeparter gjennom denne Siden kan fritt brukes av Barilla og/eller deres datterselskaper eller morselskaper som tilhører Barilla Group.

Personvernretningslinjer
Tilgang til noen seksjoner av Siden, brukerregistrering og/eller forespørsler om informasjon eller tjenester fra brukere av Siden kan kreve at personopplysninger må oppgis, hvis prosessering Barilla i kraft av sin rolle som “Ansvarlig ” for dataprosesseringen vil utføre i samsvar med den italienske lovgivende resolusjonen 196/2003 om datavern med tittelen “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Personvernforskrift) (heretter kalt “Forskriften”).

Denne informasjonen har som formål å informere brukere om hvordan Barilla behandler deres personopplysninger, allerede før brukerne skaffer seg tilgang til de forskjellige seksjonene på Siden og oppgir sine personopplysninger ved å fylle ut bestemte skjemaer i de forskjellige seksjonene.
Denne informasjonen gis også til personer som har foreldreansvar over mindreårige som ønsker å få tilgang til visse seksjoner av Siden der det er obligatorisk å oppgi personopplysninger: kun disse personer kan oppgi personlige data om barn, så vel som deres personopplysninger i henhold til hva som er spesifisert, og gi sitt samtykke til behandlingen av disse. Prosedyren for slike tilfeller skjer automatisk når fødselsdatoen viser at brukeren er mindreårig.

Formålet med prosesseringen av dataene
Avhengig av behovet til brukerne av de forskjellige seksjonene av Siden, kan personopplysninger som er innhentet direkte fra brukere gjennom utfylling av nettskjemaer brukes på følgende måter:
a) for å gi tilgang til visse seksjoner av Siden og for å kunne levere og forvalte de forskjellige tjenester som tilbys;
b) avhengig av brukerens spesifikke forhåndssamtykke og så lenge dette samtykket ikke er tilbakekalt, for å utøve markedsføringsaktiviteter (som for eksempel, og kun i forbilledlig hensikt, utsending av markedsførings- og reklamemateriell, og i forbindelse med dette utføre analyser av registrerte brukere som vil kunne gjøre Barilla i stand til å forbedre de tjenester og produkter de tilbyr sine kunder), blant annet via e-post, faks, sms og mms;
c) svare på forespørsler fra brukere som gjelder Wasa-produktene eller nettsiden (”Kontakt oss”-seksjonen på Siden).

Slik prosesseres personopplysninger
Personopplysninger prosesseres hovedsakelig automatisk, med prosedyrer som er strengt knyttet til de ovennevnte formål.

Type personopplysninger som blir prosessert
Det er obligatorisk at de personopplysninger som er spesifisert for hver type bruk som er angitt i de forskjellige seksjonene av Siden blir oppgitt, slik at Barilla kan møte behov og forespørsler fra brukerne i forbindelse med Siden. Dersom brukeren er mindreårig, er det i tillegg også påkrevd å oppgi følgende personopplysninger om den personen som har foreldreansvaret: fornavn, etternavn og fødselsdato.
Hvis dette ikke gjøres, eller det oppgis ufullstendige eller misvisende personopplysninger i forhold til hva som kreves for bruk av tjenesten, vil det bli umulig å gjennomføre disse aktivitetene, mens derimot unnlatelse av å oppgi valgfrie personopplysninger (enten i sin helhet, delvis eller misvisende) ikke vil ha innvirkning på levering av tjenesten. .

Hvilke personopplysningskategorier som prosesseres
I tillegg til personopplysninger som gis direkte av brukeren (som f.eks. navn, adresse, e-post osv.) i løpet av oppkoblingen til Siden, henter datasystemer og programvare som brukes til å operere selve Siden indirekte noen personlige data hvis overføringer er implisitt i bruken av internettkommunikasjonsprotokollene (slike som, til bruk som eksempler og ikke begrenset til, “cookies”-internettprotokolladresse, domenenavn på datamaskinene til brukerne som kobler seg opp mot Siden, notasjonsadressene “URL” til de anmodete ressursene, tidspunktet for anmodningen til serveren). Noen av disse prosedyrene kan settes ut av funksjon av brukeren med verktøy som tilbys av programvaren for Internettsøk. Disse dataene prosesseres kun for bruk i anonyme statistiske undersøkelser og slettes umiddelbart etter prosessering.

Personer som kan behandle personopplysningene
Personopplysninger er tilgjengelige for ansatte hos Barilladivisjoner, eller hos deres samarbeidspartnere som arbeider under Barillas direkte myndighet, som er utnevnt som Behandlere eller personer som har ansvaret for prosesseringen av Personopplysninger i samsvar med artiklene 29 og 30 i Forskriften, og de vil få nøyaktige instrukser om hvordan disse skal behandles. Det samme vil skje – med de ansvarspersoner som er utnevnt av Behandleren – blant deres ansatte eller samarbeidspartnere.

Overføring eller spredning av brukerens personopplysninger
Personopplysninger som er oppgitt av brukerne selv gjennom utfylling av nettskjemaer vil ikke bli avslørt eller overført til tredjeparter, med unntak av ansatte ved Barilladivisjoner og deres samarbeidspartnere, samt Behandleren som er utnevnt av Barilla.

Den Ansvarlige og Behandlerne av personopplysningsprosesseringen
Den Ansvarlige for prosesseringen av personopplysninger er Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, med hovedsete i Via Mantova 166, Parma 43122, Italia;

Behandlerne av Personopplysningene er:

1) Den Ansvarliges avdeling for konsernkommunikasjon og eksterne relasjoner, avdelinger for informasjonsteknologi, markedsføring og digital markedsføring;
2) Fullsix SpA, med hovedkontor i Viale del Ghisallo 20, Milano 20151, Italia, vedrørende administrasjon av serveren der dataene er lagret;
3) Promoservice S.r.l. med hovedkontor i Viale Mentana n. 92, Parma 43100, Italia, vedrørende forespørsler om informasjon og for å sende reklamemateriell for annonsering;
4) ContactLab S.r.l., med hovedkontor i Via Natale Battaglia 12, Milano 20127, Italia, både vedrørende anvendelsen av personopplysninger og forsendelsen av reklamemateriell for annonsering;
5) DGT MEDIA Srl et socio unico, med hovedkontor i Via Legnano 26, Torino 10100, Italia, for utvikling og administrasjon av Siden.

Brukerens rettigheter i henhold til Artikkel 7 i Forskriften

“Artikkel 7 – Rett til tilgang til personopplysninger og andre rettigheter
1. Den berørte parten har rett til å få informasjon om hvorvidt det eksisterer personopplysninger om ham/henne eller ikke, selv om vedkommende ennå ikke er registrert, samt kommunikasjon om dette på en forståelig måte.
2. Den berørte parten har rett til informasjon om:
a) kilden til personopplysningene;
b) i hvilken hensikt og hvordan de vil bli prosessert;
c) hvilken metodikk som brukes for prosesseringen med elektroniske hjelpemidler;
d) informasjon som identifiserer den Ansvarlige, Behandlerne og oppnevnte representanter i Italia, der dette er påkrevd;
e) hvilke personer eller typer organisasjoner personopplysninger kan avsløres til eller deles med i deres rolle som oppnevnte representanter i Italia, Behandlere eller utnevnt personell.
3. Den berørte parten har rett til å kreve:
a) oppdateringer, endringer eller, der det er relevant, tillegg til opplysningene;
b) sletting, overføring til anonym form eller blokkering av data som er prosessert i strid med loven, inkludert informasjon det ikke er påkrevd å lagre for de formålene den ble innhentet eller behandlet ytterligere;
c) bekreftelse på at prosessene referert til i seksjon a) og b), inkludert konkret innhold, har blitt gjort kjent for de parter som opplysningene har blitt overført til eller delt med, bortsett fra i de tilfeller der denne handlingen viser seg å være umulig eller ville medføre bruk av metoder som klart bryter med den retten det gjelder.
4. Den berørte parten har rett til å motsette seg (enten fullstendig eller delvis):
a) av legitime grunner, prosessering av personopplysninger som involverer ham/henne, selv om slike data gjelder det formålet de ble innhentet for:
b) prosessering av personopplysninger som involverer ham/henne med det formålet å sende ut reklamemateriell eller materiell for direkte markedsføring, eller for å gjennomføre markedsundersøkelser eller forretningskommunikasjon.”
Ovennevnte rettigheter kan utøves direkte eller overført skriftlig ved hjelp av fullmakt til andre personer eller stedfortredere.

Hvordan gjøre bruk av rettighetene skissert i Artikkel 7 og hvordan skaffe seg listen over Behandlerne av Personopplysningene
Brukere kan til enhver tid utøve sin rett slik den er spesifisert i Artikkel 7 i Forskriften, samt skaffe seg den fullstendige listen over Behandlere ved å sende en melding via e-post til Behandlerens adresse på webline@barilla.it, eller i brev med ordinær post til: BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI – Public Relations Department – Via Mantova, 166 – 43122 PARMA (Italia).

I tillegg kan Brukere, dersom de har gitt sitt samtykke, motsette seg behandlingen av deres Personopplysninger for formål som er skissert i seksjon b) over ved å sende en e-post fra brukerens egen e-postadresse ved å klikke på den spesielle ”lenken” som kan finnes i hver e-postmelding.

Hvordan modifisere brukerens profil
Brukere kan til enhver tid modifisere personopplysningene som er registrert eller be om å få slettet sin profil enten ved å bruke funksjonen “Modifisere data” på Siden eller ved å sende en e-post til Barillas adresse – webline@barilla.it – eller i brev med ordinær post til: BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI – Public Relations Department – Via Mantova, 166 – 43122 PARMA (Italia).